EKIM Stavanger

Hvem er vi? Hva er ACIM®? Hjem  Hjem
  ACIM-studiegrupper
  Aktuelle linker
  Arrangementer
  Bibliografi
  Hva er ACIM®?
  Hvem er ACIM Stavanger?
  Kontaktpersoner
  Kunngjøringer
  Kunstneriske aktiviteter
  Medlemsliste
  Ofte stilte spørsmål
  Oversettelse av bøker
  Oversettelser av ACIM
  Oversettelser av artikler o.l.
  Registreringsskjema
  Selve ACIM-boken
  Vi deler tanker og erfaringer
Glemt passordet?

Introduksjon

1.             Dette er et kurs i mirakler. 2Det er et obligatorisk kurs. 3Bare tiden du tar det på, er frivillig. 4Fri vilje betyr ikke at du kan opprette læreplanen. 5Det betyr bare at du kan velge hva du ønsker å ta på en gitt tid. 6Kurset sikter ikke på å undervise i meningen med kjærlighet, for det er hinsides av hva som kan være lært. 7Imidlertid sikter det på å fjerne blokkeringene mot oppmerksomheten på kjærlighetens tilstedeværelse, som er din naturlige arv. 8Det motsatte av kjærlighet er frykt, men det som er altomfavnende, kan ingen motsetning ha.

 

2.             Dette kurset kan derfor være oppsummert svært enkelt på denne måten:

 2Intet virkelig kan trues 
Intet uvirkelig eksisterer

Heri ligger Guds fred


Hvordan det ble til

Et Kurs i Mirakler begynte med den plutselige beslutning av to personer om å forenes i et felles mål. De het Helen Schucman og William Thetford, professorer i medisinsk psykologi ved Columbia-universitetets fakultet for leger og kirurger i New York City. Det har ingen betydning hvem de var, unntatt at denne historien viser at sammen med Gud er alle ting er mulige. De var alt annet enn åndelige. Deres forhold med hverandre var vanskelig og ofte anstrengt, og de var bekymret over personlig og faglig anerkjennelse og status. Generelt hadde de betydelig investering i verdiene i denne verden. Deres liv stemte neppe med noe av det kurset forfekter. Helen, den som mottok materialet, beskriver seg selv:

 

Som psykolog, pedagog, teoretisk konservativ og med et ateistisk livssyn, arbeidet jeg i et prestisjepreget og svært akademisk miljø. Og så skjedde det noe som utløste en kjede av begivenheter jeg aldri kunne ha forutsett. Sjefen for min avdeling uttalte uventet at han var lei av de sinte og aggressive følelser våre holdninger reflekterte og konkluderte med at "der må være en annen måte". Som om på stikkord samtykket jeg i å hjelpe ham med å finne den. Kurset er åpenbart denne andre måten.

 

Selv om intensjonen deres var seriøs, hadde de store vanskeligheter med å komme i gang med deres felles foretagende. Men de hadde gitt den Hellige Ånd den "lille villigheten" som er nok til å gjøre Ham i stand til å bruke enhver situasjon til Sin hensikt og utruste den med Sin kraft - slik Kurset selv skulle understreke gang på gang.

For å fortsette med Helens førstehånds redegjørelse:

 

Tre forbløffende måneder gikk forut for selve skrivningen, i løpet av den tiden foreslo Bill at jeg skulle skrive ned de svært symbolske drømmer og beskrivelser av de underlige metaforene som kom til meg. Skjønt jeg hadde blitt mer vant til det uventede på det tidspunktet, var jeg fortsatt svært overrasket da jeg skrev: "Dette er et kurs i mirakler". Det var min introduksjon til Stemmen. Den laget ingen lyd, men syntes å gi meg et slags hurtig, indre diktat, som jeg stenograferte ned i en notatbok. Skrivningen var aldri automatisk. Den kunne være avbrutt når som helst og senere tatt opp igjen. Den gjorde meg svært ukomfortabel, men det falt meg aldri seriøst inn å stoppe. Det syntes å være et spesielt oppdrag jeg på en eller annen måte, et eller annet sted, hadde gått med på å fullføre. Det representerte et virkelig samarbeidsprosjekt mellom Bill og meg selv, og jeg er sikker på at mye av dens betydning ligger i det. Jeg pleide skrive ned det som Stemmen "sa" og lese det for ham dagen etter, og han maskinskrev det etter mitt diktat. Jeg antar han også hadde sin spesielle oppgave. Uten hans oppmuntring og støtte ville jeg aldri ha vært i stand til å fullføre min. Hele prosessen tok omkring syv år. Teksten kom først, deretter Arbeidsbok for studenter og til slutt Håndbok for Lærere. Bare noen få mindre forandringer er blitt gjort. Kapitteloverskrifter og undertitler er blitt tilføyd i Teksten, og noen av de mer personlige referanser som forekom i begynnelsen, har blitt utelatt. Forøvrig er materialet i alt vesentlig uforandret.

 

Navnene på medarbeiderne under nedskrivningen av kurset opptrer ikke på omslaget, fordi Kurset kan og bør stå for seg selv. Det er ikke ment å bli et grunnlag for en ny sekt. Dets eneste hensikt er å sørge for en vei på hvilken noen mennesker vil være i stand til å finne deres egen Indre Lærer.


Hva det er

Som dets tittel innebærer er Kurset gjennomgående tilrettelagt som et læringssystem. Det består av tre bøker: en 669-siders Tekst, en 488-siders Arbeidsbok for studenter og en 92-siders Håndbok for Lærere. I hvilken rekkefølge studenter velger å bruke bøkene på, og hvilke måter de studerer dem på, avhenger av deres spesielle behov og preferanser.

                Læreplanen som kurset foreslår, er nøye uttenkt og er forklart steg for steg både på teoretiske og praktiske nivåer. Den legger heller vekt på anvendelse enn teori og heller erfaring enn teologi. Den uttrykker spesifikt at "en universell teologi er umulig, men en universell erfaring er ikke bare mulig, men nødvendig" (Håndboken, s. NN). Skjønt kristent i uttrykksmåte, omhandler Kurset universelle, åndelige temaer. Det understreker at det bare er én versjon av den universelle læreplan. Det finnes mange andre - denne her er forskjellig fra dem bare i form. De fører alle til Gud til slutt.

                Teksten er hovedsakelig teoretisk og fremsetter de konsepter som Kursets tankesystem er basert på. Dets ideer inneholder fundamentet for Arbeidsbokens lekser. Uten den praktiske anvendelse Arbeidsboken gir, ville Teksten hovedsakelig forbli en serie abstraksjoner, som neppe ville være nok til å forårsake reversering av tanken som kurset streber etter.

                Arbeidsboken inkluderer 365 lekser, én for hver dag i året. Det er imidlertid ikke nødvendig å gjøre leksene i det tempoet, og kanskje måtte man ønske å dvele med en spesielt appellerende lekse mer enn én dag. Instruksjonene anmoder bare at man ikke bør forsøke seg på mer enn én lekse om dagen. Den praktiske karakter ved Arbeidsboken er understreket i introduksjonen til leksene dens, som legger vekt på erfaring gjennom anvendelse snarere enn en forutgående forpliktelse til et åndelig mål:

 

                Noen av idéene som arbeidsboken presenterer, vil du finne vanskelige å tro, og andre kan synes å være temmelig forbløffende. Dette gjør ikke noe. Du er bare bedt om å anvende idéen som du er anvist om å gjøre. Du er ikke bedt om å bedømme dem overhodet. Du er bare bedt om å bruke dem. Det er bruken av dem som vil gi dem mening for deg, og vil vise deg at de er sanne.

                Husk bare dette: Du behøver ikke tro på idéene, du behøver ikke akseptere dem, og du behøver ikke engang ønske dem velkomne. Noen av dem kan du kanskje aktivt motsette deg. Ingenting av dette vil bety noe eller minske deres virkning. Men ikke tillat deg selv å gjøre unntak fra å anvende de idéer arbeidsboken inneholder, og bruk dem uansett hva dine reaksjoner på idéene måtte være. Ingenting mer enn det er krevd. (Arbeidsboken, s. N)

 

                Til slutt sørger Håndboken for Lærere, som er skrevet i form av spørsmål og svar, for svar på noen av de vanligste spørsmål en student måtte stille. Den inkluderer også en oppklaring av mange av de uttrykksmåter Kurset bruker, og forklarer dem innenfor den teoretiske rammen i Teksten.

                Kurset gjør ikke krav på endelig avgjørelse, heller ikke er Arbeidsbokens lekser ment å fullføre studentenes innlæring. Til slutt er leseren overlatt i hendene til hans eller hennes egen Indre Lærer, Som vil lede all påfølgende læring slik Han finner den passende. Idet Kurset er omfattende i rekkevidde, kan ikke sannhet være begrenset til noen endelig form, som er tydelig gjenkjent i påstanden på slutten av Arbeidsboken:

 

                Dette kurset er en begynnelse, ikke en slutt... Ingen flere spesifikke lekser er anvist, for der er ingen bruk for dem. Hør fra nå av bare Stemmen for Gud... Han vil lede dine anstrengelser, fortelle deg nøyaktig hva du skal gjøre, hvordan du skal styre din tanke, og når komme til Ham i stillhet for å spørre etter Hans trygge veiledning og Hans sikre Ord." (Arbeidsboken, epilog).Hva det sier

Intet virkelig, kan være truet.

Intet uvirkelig eksisterer.

Heri ligger freden i Gud.

 

                Slik er det Et Kurs i Mirakler begynner. Det lager en fundamental skilnad mellom det virkelige og det uvirkelige, mellom viten og oppfattelse. Viten er sannhet under én lov, loven om kjærlighet eller Gud. Sannhet er uforanderlig, evig og utvetydig. Den kan være ugjenkjent, men den kan ikke være forandret. Den stemmer overens med alt som Gud skapte, og bare det Han skapte, er virkelig. Den er hinsides læring, fordi den er hinsides tid og prosess. Den har ingen motsetning, ingen begynnelse og ingen slutt. Den bare er.

                Verdenen av oppfattelse derimot, er verdenen av tid, av forandring, av begynnelser og avslutninger. Den er basert på tolkning, ikke på fakta. Den er verdenen av fødsel og død, grunnlagt på troen på knapphet, tap, separasjon og død. Den er tillært snarere enn gitt, selektiv i dens perseptuelle vektlegging, ustabil i dens funksjon og unøyaktig i dens tolkninger.

                Fra henholdsvis viten og oppfattelse oppstår to klart avgrensende tankesystemer som er motsatte i alle henseender. I sfæren av viten eksisterer ingen tanker adskilt fra Gud, fordi Gud og Hans Skapelse deler én Vilje. Verdenen av oppfattelse derimot er laget av troen på motsetninger og separerte viljer, i evigvarende konflikt med hverandre og med Gud. Det oppfattelse ser og hører, synes å være virkelig fordi den tillater bare det som er i overensstemmelse med ønskene til oppfatteren å komme inn i oppmerksomheten. Dette leder til en verden av illusjoner, en verden som trenger konstant forsvar nettopp fordi den ikke er virkelig.

                Når du har vært fanget i verdenen av oppfattelse, er du fanget i en drøm. Du kan ikke unnslippe uten hjelp, fordi alt dine sanser viser, vitner bare om virkeligheten av drømmen. Gud har gitt Svaret, den eneste Veien ut, den sanne Hjelper. Det er funksjonen til Hans Stemme, Hans Hellige Ånd, å tjene som forbindelsesledd mellom de to verdener. Han kan gjøre dette fordi mens Han på den ene side kjenner sannheten gjenkjenner Han på den annen side også våre illusjoner, men uten å tro på dem. Det er den Hellige Ånds mål å hjelpe oss med å unnslippe fra drømmeverden ved å lære oss hvordan vi kan reversere vår tenkning og avlære våre feil. Tilgivelse er den Hellige Ånds sterke hjelpemiddel til å få denne tankereverseringen til å skje. Imidlertid har Kurset sin egen definisjon av hva tilgivelse virkelig er, akkurat som det definerer verdenen på sin egen måte.

                Den verden vi ser, reflekterer bare vår egen indre referanseramme, de dominerende idéer, ønsker og følelser i våre tanker. "Projeksjon lager oppfattelse" (Tekst, s. NNN). Vi ser først innover, bestemmer hva slags verden vi ønsker å se, og så projiserer den verden forbi - ved å gjøre den til sannheten slik vi ser den. Vi gjør den sann ved våre tolkninger av hva det er vi ser. Hvis vi bruker oppfattelse til å rettferdiggjøre våre egne feil - vårt sinne, våre impulser til angrep, vår mangel på kjærlighet uansett hvilken form den tar - vil vi se en verden av ondskap, ødeleggelse, forakt, misunnelse og fortvilelse. Alt dette må vi lære å tilgi, ikke fordi vi er "gode" og "barmhjertige", men fordi det vi ser, ikke er sant. Vi har fordreid verdenen med våre forvrengte forsvar, og ser derfor det som ikke er der. Mens vi lærer å gjenkjenne våre oppfattede feil, lærer vi også å se forbi dem - eller "tilgi". Samtidig tilgir vi oss selv og ser forbi våre fordreide selvoppfattelser til det Selv Som Gud skapte i oss og som oss.

                Synd er definert som "mangel på kjærlighet" (T-1.IV.3:1). For den Hellige Ånds åsyn er synd en feil som vil være korrigert, snarere enn et onde som vil være straffet, siden kjærlighet er alt der er. Vår følelse av utilstrekkelighet, svakhet og ufullstendighet kommer fra den sterke investering i "knapphetsprinsippet" som styrer hele verdenen av illusjoner. Fra dette synspunkt søker vi hos andre hva vi føler er mangelen i oss selv. Vi "elsker" en annen for å få noe for oss selv. Det er faktisk dette som går for å være kjærlighet i drømmeverdenen. Det kan ikke være større misforståelse enn det, for kjærlighet er ikke i stand til å be om noe.

                Bare tanker kan virkelig forenes, og det som Gud har forent, kan ikke noe menneske ødelegge (T-17.III.7:3). Det er imidlertid bare på nivået til Kristi Ånd at sann forening er mulig og har faktisk aldri vært mistet. Det "lille jeg" søker å opphøye seg selv ved ytre anerkjennelse, ytre eiendeler og ytre "kjærlighet". Selvet, Som Gud skapte, behøver ingenting. Det er for alltid helt, trygt, elsket og kjærlig. Det søker å dele ut snarere enn å få, å utbre snarere enn å projisere. Det har ingen behov og ønsker om å forene seg med andre ut fra deres felles oppmerksomhet om overflod.

                De spesielle relasjoner i verdenen er destruktive, selvgode og barnslig egosentriske. Hvis overgitt til den Hellige Ånd, kan disse relasjonene likevel bli de helligste ting på jord - miraklene som viser veien til reisen hjem til Himmelen. Verdenen bruker sine spesielle relasjoner som et endelig våpen for eksklusjon og en demonstrasjon av separasjon. Den Hellige Ånd transformerer dem til fullkomne lekser i tilgivelse og i oppvåkning fra drømmen. Hver eneste er en mulighet til å la oppfattelser være helbredet og feil korrigert. Hver eneste er en ny sjanse til å tilgi seg selv ved å tilgi sin neste. Og hver eneste blir enda en invitasjon til den Hellige Ånd og til minnet om Gud.

                Oppfattelse er en funksjon i kroppen og representerer derfor en begrensning av oppmerksomhet. Oppfattelse ser gjennom kroppens øyne og hører gjennom kroppens ører. Den utløser de begrensede reaksjoner som kroppen lager. Kroppen synes å være stort sett selvmotivert og uavhengig, likevel responderer den faktisk bare på intensjonene i tankegangen. Hvis tanken ønsker å bruke den til angrep i hvilken som helst form, blir den offer for sykdom, aldring og forfall. Hvis tanken i stedet aksepterer den Hellige Ånds mål med den, blir den et nyttig middel til kommunisering med andre, usårbar så lenge som den er nødvendig, og for å være lagt varsomt til side når dens bruk er over. I seg selv er den nøytral som alt er i verdenen av oppfattelser. Enten den er brukt på målene til egoet eller den Hellige Ånd, avhenger helt av hva tanken ønsker.

                Det motsatte av å se gjennom kroppens øyne er det åndelige syn til Kristus, som reflekterer styrke fremfor svakhet, enhet fremfor separasjon og kjærlighet fremfor frykt. Det motsatte av å høre gjennom kroppens ører er kommunisering gjennom Stemmen for Gud, den Hellige Ånd, som forblir i hver enkelt av oss. Hans Stemme synes fjern og vanskelig å høre fordi egoet, som snakker for det lille, separerte selv, synes å være mye høyere. Dette er faktisk omvendt. Den Hellige Ånd taler med ufeilbarlig klarhet og overveldende appell. Ingen som ikke velger å identifisere seg med kroppen, kunne på noen måte være døv for Hans budskap om befrielse og håp, heller ikke kunne han unngå å akseptere med glede det åndelige syn fra Kristus og være glad for å bytte sitt bedrøvelige bilde av seg selv.

                Kristi åndelige syn er den Hellige Ånds gave, Guds alternativ til illusjonen om separasjon og på troen på realiteten om synd, skyld og død. Det er den ene korreksjon av alle feil fra oppfattelser - forsoningen med de tilsynelatende motsetninger som denne verden er bygget på. Dets vennlige lys viser alle ting fra et annet synspunkt, reflekterer tankesystemet som oppstår fra viten, og gjør hjemreise til Gud ikke bare mulig, men uunngåelig. Det som var betraktet som urettferdig gjort mot en av en annen, blir nå et rop om hjelp og om forening. Synd, sykdom og angrep er sett på som misoppfattelser som roper på botemiddel gjennom vennlighet og kjærlighet. Forsvarsverk er lagt ned fordi hvor der ikke er angrep, er der ikke behov for dem. Våre brødres behov blir våre egne, fordi de tar reisen sammen med oss mens vi går til Gud. Uten oss ville de miste veien deres. Uten dem kunne vi aldri finne vår egen.

                Tilgivelse er ukjent i Himmelen, hvor behovet for den ville være ubegripelig. I denne verden er allikevel tilgivelse en nødvendig korreksjon av alle feilene vi har gjort. Å tilby tilgivelse er den eneste måten å ha den på for oss, for den reflekterer Himmelens lov om å gi og å motta er det samme. Himmelen er den naturlige tilstand for alle Sønner av Gud slik Han skapte dem. Slik er deres virkelighet for alltid. Den har ikke forandret seg fordi den har vært glemt.

                Tilgivelse er måtene ved hvilke vi vil huske. Gjennom tilgivelse er tenkemåten i verdenen reversert. Den tilgitte verden blir porten til Himmelen, fordi ved dens nåde kan vi til slutt tilgi oss selv. Å holde ingen fange i skyld blir vi frie. Å anerkjenne Kristus i alle våre brødre gjenkjenner vi Hans Nærvær i oss selv. Å glemme alle våre misoppfattelser, og ingenting fra fortiden til å holde oss tilbake med, kan vi huske Gud. Hinsides dette kan ikke innlæringen gå. Når vi er klare, vil Gud Selv ta det siste steg på vår hjemreise til Ham.Kilder

Denne beskrivelsen av hva ACIM er, er hentet fra følgende adresse: http://www.ekim-danmark.dk/introduktiondetail.htm


ACIM SOMMERSAMLING PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015
 

 

Intet virkelig kan trues

Intet uvirkelig eksisterer

Heri ligger Guds fred

 

-------------------------------------------- EKIM sommermøte PÅ BOLÆRNE 30.07-02.08 2015 -------------------------------------------Dette er en uoffisiell side om Et Kurs i mirakler (A Course in Miracles®).
Ideene uttrykt på denne siden er forfatterens personlige tolkning og er ikke nødvendigvis godkjent av "copyright" eieren til A Course in Miracles®.

Miracle Studies for Course Students

Miracle Studies for Course Students

by jjesseph

[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]